Chi tiết cấp VIP

Với mỗi 1 Xu bạn nhận được từ nạp sẽ tính vào 1 EXP VIP. Thẻ tháng nhận 250 Xu và 250 EXP VIP, thẻ VV nhận 980 Xu và 980 EXP VIP

Chi tiết EXP tích lũy để lên cấp VIPquà VIP của từng cấp được ghi chi tiết bên dưới, chư vị có thể tham khảo để nắm thêm chi tiết: